2015. július 20., hétfő

Magán vagy közösségi / Public or private

see English version below

A magáncég haszna a tulajdonos haszna, a köztulajdonú cég haszna társadalomé, egy szűkebb vagy tágabb közösségé. A köztulajdon képviseletét azonban konkrét személyek testesítik meg, akiknek személyes érdeke szembekerülhet a közösségével.

Egy kis magáncég managementje jórészt megegyezik a tulajdonosaival. Cégvezetésre vonatkozó tudása általában korlátozott, piaci viselkedése rugalmas, a határokat súrolja a legtöbb ösztönös, sokszor érzelmi alapú.

A nagyobb cégeknél tipikus esetben elválik a management és a tulajdon. A tulajdonos(ok) a stratégia kérdésekért felelnek, a management a cég napi működéséért. A management szaktudása biztosított, érdeke azonban összetett, saját jóléte, jövőjének biztosítása is eleme, ami szembe mehet a cég érdekeivel. A tulajdonos(ok) felelőssége a megfelelő szakemberek kiválasztása, a megfelelő érdekeltségi rendszer és az ellenőrzés biztosítása.

A közszektorban a tulajdonost választott tisztségviselők, politikusok képviselik. Ők ugyanakkor a tulajdonos közösségtől, a társadalom egészétől maguk is elkülönült érdekekkel rendelkeznek. Így az általuk közvetített stratégiai irányvonal, de még a menedzsment kiválasztása is torzulhat a cég eredeti, immanens érdekeihez képest. Ennél fogva a köztulajdonú cégek esetében a stratégia és a működés hatékonyságára, célszerűségére vonatkozó elvek teljesülése eltérhet az optimumtól. Ez érintheti a cég megrendeléseit, (költségeket, mennyiségeket, termékeket, szolgáltatásokat) beszállítóinak kiválasztását, de akár konkrét tevékenységeket.

Vannak ugyanakkor olyan közösségi tevékenységek, amelyek esetében a pénzügyi hatékonyság szempontjai természetes, indokolható módon szorulnak a háttérbe politikai célok, a "közérdek" kielégítése mögött. Ezek olyan területek, ahol emberélet, emberek biztonsága (fizikai - utak, vasút; egészségügyi - járványok; kulturális - alapműveltség; szociális - társadalmi béke) stb. lehetnek veszélyben. Ezen esetekben a magánvállalkozások természetes igénye a haszonra, tevékenységük eredőjeként jövedelmükre veszélyeztetheti a közérdeket, ha csak annak sérülésével nyerhető ki.

Ezt hivatott a közszektor, a politika korlátozni. Ennek ugyanakkor  a közösségégi tulajdonú cégek működtetése mellett több egyéb eszköze is van. Ilyen a jogi-szabályozási, és a kapcsolódó ellenőrző-szankcionáló funkciók működtetése, vagy támogatásokkal, közösségi megrendeléssel kell helyettesíteni a piaci szereplők, a lakosság vásárlását. Ez támogatás lehet teljes körű, mint a nem a közszektor által fenntartott (pl. egyházi) iskolák esetében, vagy részleges mint például a közlekedésben, ahol a lakosság jegyvásárlással részlegesen hozzájárul a költségekhez. A magán vagy közösségi tulajdonú üzemeltetés független lehet a pénzügyi megoldásoktól.


Nem az tehát a kérdés, hogy az közszektor vagy a magánszektor a jobb, hanem, hogy egy-egy területen, milyen ellátási forma szolgálja legjobban az érintett lakossági csoportok érdekeit. Hogyan biztosítható számukra a legjobb minőségű szolgáltatás alacsonyabb költségszint  mellett.

Korábbi bejegyzés a témában: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4330433800259765541#editor/target=post;postID=311976343900869617;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=13;src=postname


ENGLISH

Public property against private ownership

Benefits from in case of a private enterprise go to its owners, in case of a public one correspond to the society, to a smaller or larger community. However the public property's ownership is incorporated by natural, concrete persons whose interests can go against of that of the society.

Management of a small company is mainly fulfilled by its owners. Their knowledge on management are limited, their behaviour is flexible, on the edge, mostly based on instincts and emotions.

In case the bigger firms management and ownership are more likely separated. Owners are responsible and management for operating. Professional knowledge of the management assured, but their interests can be complex. Their need higher income and assured future can disharmony with the interests of the company. The owners must select best professional competencies, create rules assuring good management and control.

In case of the public sector the owner is represented elected by officers, politicians. However, again, their personal interests can be different from that of the rest of society, community. For this reason the strategy that they choose or the selection of the management do not represent necessarily the original values and objectives of public firm. Which implies that principle of efficiency for strategies and operating in case of public entities can distort from its optimum. Which can involve orders (costs, quantities, products, services) or selection of suppliers, and even concrete activities.

There is public activities in case of which the priority is that of natural, well-argued political aim, the ‘public interest’ instead of financial efficiency. These are domains where human life, public security (physically – road, railways, from healthy aspect – epidemic, culturally – basic knowledge, or socially – social peace) etc. is in danger. For these cases private operating can danger public interests if their natural will for benefit, earning can’t be assured in other form.

For these cases the public sector, politics should establish clear framework, limits. But it should be said that public operating is not an exclusive solution for these cases. Alternatively it can be used the clears normative, legal framework, and additionally a control and sanctioning system should be established, or purchase of inhabitants and enterprises should be substitute by public allowances or public ordering. These allowances can cover costs entirely like in case of non-public schools (e.g. those operated by churches) or partially like for public transportations where citizens contribute by buying ticket. Public or private operating can be independent from financing solutions.

For these reasons we state that the question is not who operate what but who to serve better real public interests, that of targeted groups. How to assure better service quality with local costs.

Previously in this topic: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4330433800259765541#editor/target=post;postID=311976343900869617;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=13;src=postname

2015. június 2., kedd

Várossá nyilvánítások / Giving title of a city

Ha valakinek kételye lenne, hogy Magyarország a középkorban ragadt, akkor elég egy aprócska szokásra gondolni: a várossá nyilvánítások rendszerére. A városi címet elnyerni kell. Szakértők döntenek, a községek pályáznak, és jutalmul forrásokat, lehetőségeket kapnak. Az előző Orbán-kormány megnyitotta a lehetőséget 2011-et követően a községek összességének, majd most márciusban, két hónappal a pályázatok beadását követően visszamenőleges hatállyal hozott olyan jogszabályt, amely sejthetően és immáron bizonyossággal mindenkit kizárt.
IN ENGLISH:

If anybody had a doubt that Hungary is still living in the middle age you can confirm it by a small habit: the cities got the right by applying to a committee and the President of the Republic gives the title in a ceremony. In principle is a commity of expert who decide. Winners of the title get more financial resources and potencial to realize their will. The last government of Viktor Orbán open the possibility to apply to any village two years before the elections and this end of March two month after the presentation of the application for 2015 they closed the possibility for all by a decrete of the government which determined the destiny of hte application presented in January., with an retroactive effect. By now it is a fact: this year nobody won. 

2015. május 20., szerda

Nők a közszférában / Women in public sector

see English version below

A nők társadalmi hátrányos helyzetét több dimenzióban kell értelmeznünk, így sokrétű megoldásokat is kíván. A karrierlehetőségekben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek nem pusztán a bérezésben tapasztalható nemenkénti különbségekben mutatkozik meg. Az állás elnyerésétől kezdve, a pozíciókhoz kapcsolódó bérezésen keresztül, az előmeneteli lehetőségekig (az úgynevezett üvegplafon-szindróma jelenség) számos akadály áll az esélyegyenlőség megvalósulásának útjában. Ezek jórészt statisztikákkal kimutatható jelenségek. Ugyanakkor, létezik egy puhább dimenziója is a nők hátrányosabb helyzetének: a nemenként elvárt társadalmi-, családi-, mikroközösségi szerepek rendkívül eltérőek. A nők a munkaidejükön túl betöltenek egy úgynevezett „informális munkaidőt”, amit nevezhetünk „második műszaknak” is. Az anyaság ténye, vagy önmagában csak a potenciális anyaság ténye hátrányokat jelent a munkaerőpiacon, a munkavállalás során. Ugyanakkor, a már nem potenciális kisgyermekes anyukák a koruk miatt indulnak hátrányos helyzetből a munkavállalás, vagy akár a munkahely-megtartás során. Utóbbi igaz a kisgyermekes anyukákra is, akiknek össze kell egyeztetni a karrierjüket a családi életükkel, kisgyermekük igényeinek. Általánosságban elvárt társadalmi nemi szerepeknek megfelelően, a nők járnak délután a gyerekekért a bölcsődébe, óvodába, kisiskolás gyerekükért; ők maradnak otthon táppénzen, ha beteg a gyerek. Többnyire a gyermek születése után 2-3 évig a nők esnek ki a munkaerőpiacról. Továbbá, a nőkre hárul az idős, beteg szülők ápolása is.

Ezek a szerepkonfliktusok és azokból adódó problémák, közös megoldásra várnak: nagyban függenek a munkahelyek rugalmasságától a munkavégzés térbeli és időbeli vonatkozásitól; a GYED utáni visszaintegrálódás segítésétől; az alternatív megoldásoktól; továbbá nagymértékben függ attól is, hogy a családon belüli munkamegosztás képes-e esélyegyenlősítő irányba elmozdulni.

A Helyi Obszervatórium 2014-2015-ben, a TÖOSZ megbízásából kérdőíves kutatást végzett annak feltérképezésére, hogy a polgármesterek miként vélekednek a nemekhez kapcsolódó esélyegyenlőségi problémákról a közszférában dolgozók körében. További információk olvashatóak a www.localmonitoring.eu oldalon, illetve felmérés alapján készült tanulmány a következő linken olvasható: http://www.localmonitoring.eu/data/file/upload/Kutatasi_jelentes_Noi_eselyegyenlosegi_20141124.pdf

 IN ENGLISH:
Given the fact that social disadvantages of women has different dimensions also the solutions should be multifaceted. E.g. the inequality of possibilities to make a career don’t manifest exclusively in the differences in wages. There are countless barriers in front equal opportunities from getting a post, passing by the differences of wages in the same post till the possibilities to take off (the so called glass ceiling effect). Most of them can be shown by statistics. However it exists a softer dimension of inequality of women: the divergence in social, familial, micro-communal roles for the different genders. The so called ‘second shift’ of women, their informal worktime. The fact of being a mother, or to be potentially a mother represent a factor of discrimination at the labour market, when trying to get a job. Otherwise the mothers with a bigger child affront discrimination because their age when trying to get a job or to keep it. This last is equally true for women with a small child trying to harmonize career, family life and needs of the small child. In general terms in Hungarian social standards for gender roles it’s the women who go for the children to the nursery, the kindergarten or the school, it she who stays home when the child is sick. Mostly is women who stay home for 2-3 years when children born, it’s she who take care about elderly, ill fathers.

These problems surging from conflicting roles should be solved: they vary in function of the flexibility, the time and spatial dimensions of the work, the helps for reintegration to work after 3 years of baby care, the potential for alternative solutions, but from the equalizing (or not) character of the division of task at the family.

Local and Regional Monitoring Institute on behalf of the Association of Local Governments realize of series of survey in 2014 and 2015 to know the attitudes of mayors on gender inequality issues of public officers. You can read more at www.localmonitoring.eu or the summary of the study http://www.localmonitoring.eu/en/data/file/upload/INQUERY_TO_WOMAN_INEQUALITY_IN_HUNGARIAN_LOCAL_GOVERNMENTS_20150420.pdf

2015. május 13., szerda

Gazdasági program az önkormányzatokban / Economic program of municipalities

Elérkezett a pillanat, hogy az önkormányzatok letegyék 2019-ig szóló gazdasági programjaikat. Egyes kivételektől eltekintve az önkormányzatok a hátukon egy újabb púpként élik meg a feladatot, Csak egyesek, tisztelet ezeknek a kivételnek valódi programot tesznek le az asztalra. Ahol élnek a lehetőséggel ott egy olyan program születhet, amely az elkövetkező évek működésének, fejlesztéseinek legfontosabb dokumentumává válik. Ha az önkormányzat stratégiai gondolkodása, az önkormányzat működtetésének átfogó szemlélete jut érvényre, akkor a nehézségek, a szélmalomharcok ellenére, olyan dokumentum születik, amely egyéb kötelezettségekkel, vállalásokkal is harmonizál, mint az integrált települési / városi fejlesztési stratégia, vagy akár a társadalmi integrációs stratégia. 
Tegnap olyan önkormányzatnál jártam, ahol politikusok és köztisztviselők látják és értik, hogy mit jelentene, ha egy átfogó dokumentum születne, amelyből, a szükséges korrekciók után, levezethetőek az éves költségvetések. Május végéig ez nem készülhet már el, de a szándék talán elég erős lesz ahhoz, hogy az elkészült dokumentum folymatos korrekciója révén a város fenntartható fejlődésének akár egyik motorjává válhat. Mi a modern, rugalmas tervezés, ha nem ez.
Amikor a Helyi Obszervatórium (www.localmonitoring.eu) és a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - www.toosz.hu) kiállt amellett, hogy a programköltségvetés technikáját honosítsa, és terjessze, akkor, a mai viszonyok mellett annyival tett többet, hogy az átfogó program költségvetési integrációjának és monitoringjának automatikus eszközeit teremti meg az eredményszemléletű számvitel feltételei mellett.

ENGLISH: 

It is the moment to Hungarian municipalities to finish their economic program for 2014-2019. Only a few of them take this task seriously. These exceptions create a real overall program. Those who use this opportunity create a document which will found the operating and developments of next couple of years. If a strategic vision dominate in a local government then against any difficulty, sentiment of uselessness, it will create a document harmonizing with its other commitments and programs, like integrated urban / settlement development strategy or even social integration plan. 
Yesterday I visited a small town where politicians and public officers understand what could they get with such a document. What could they gain with a strategic program, which would permit them to use it for yearly budget after some needed correction. Their term to finish the economic program is this end of May. It seems impossible to finish the whole work by then. I hope that they are enough decided to do it till the end of the year and produce something which can be the motor of a sustainable economic development of the coming period. What could a modern, flexible economic planning if not that.
When Local and Regional Monitoring Institute (www.localmonitoring.eu) and the National Association of Local Government of Hungary (www.toosz.hu) decided to localize and spread up the technique of program budgeting, than between actual circumstances added to this the creation of a tool to integrate the strategic economic plan in annual budget and to monitoring it in the framework of accrual accounting. 

2015. május 10., vasárnap

Megoldás és eszközök a hivatali aggresszióra / Solutions and measures to take to prevent aggressive behavior in offices

SEE English version below

ELŐZMÉNYEK:
1. http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/04/eroszakos-ugyfelek-az-onkormanyzati.html
2. http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/polgarmesteri-hivatalok-eroszakos.html

Amennyiben a hivatal is felelős az ügyfelek viselkedéséért, úgy kérdés az, hogyan tudja minimalizálni az erőszakos eseteket, azok súlyosságát, és általában kevésbé feszülté tenni az ügyintézést mind a hivatali dolgozók, mind pedig az ügyfelek számára?

A legfontosabb lépés mindig az, hogy a kommunikáció javításával a hivatali ügyintézést átláthatóbbá, gördülékenyebbé kell tenni – ennek része az is, hogy világossá kell tenni az ügyfelek számára az ügyintéző felelősségének, döntési jogának korlátait, hatáskörét.

Továbbá az ügyfélfogadási rendet jobban kellene igazítani a lakossági igényekhez; több teret biztosítani az internetes, elektronikus ügyintézésnek.

Az agresszív magatartás megelőzésének sarkalatos pontja a munkahelyi feltételek, az ügyféltér és a hivatali rend olyan jellegű átalakítása, hogy az a hivatali dolgozók személyes biztonságát jobban szolgálja, a személyes és lelki regenerációját, a feszültségek levezetését lehetővé tegye; továbbá az ügyfelek számára is egy nyugodtabb ügyintézést biztosítson.

A hivatali dolgozókat közvetlenül is fel lehet készíteni arra, hogy hogyan tudják megelőzni, kezelni az agresszív helyzeteket, erre megfelelő képzéseket szervezni.

Ha azonban már megtörtént az agresszív incidens, akkor nagyon fontos lenne, hogy ne maradjon következmények nélkül. Az agresszor felelősségre vonásán túl az is lényeges, hogy a hivatal dolgozója a megrázó incidens után, azt feldolgozva, félelem és stressz nélkül tudja folytatni a munkáját tovább. Ehhez azonban olyan lehetőségeket kellene biztosítani számára a hivatal részéről, hogy szakemberrel és akár a munkatársaival közösen képes legyen túllépni az elszenvedett traumán.

A Helyi Obszervatórium a TÖOSZ megbízásából, 2013-ban kérdőíves kutatást végzett a harmadik oldali erőszak jelenségéről. A kérdőívek feldolgozása után a Helyi Obszervatórium tanulmány készített a kutatás eredményeiről: Benedek István, Gazsó István, Kovács Róbert, Sükösd Anikó: Kutatási jelentés az önkormányzati hivatalokat az ügyfelek oldaláról érő erőszakról, fenyegetésekről.
A tanulmány a következő linken érhető el: http://www.localmonitoring.eu/Eroszak_1


ENGLISH VERSION:
If we can state that the office is almost in part responsible for the behavior of clients than the question is what it to minimalize violent cases, their level treat and in general decrease tension during official process for clients and employees.
The most important step is to better communication to make bureaucratic procedures more transparent, and as part of it make clear the responsibility and competences on taking decisions of the administrator.


The opening hours should be adjusted as much as possible to public needs, and electronic and internet based ‘e-services’ should gain more and more space.
A cardinal element of preventing aggressive behavior is to reorganize working conditions, the space in the room to receive clients, and the bureaucratic process itself in order to serve better security of local employees, to warranty their personal and spiritual regeneration, to decrease tension, finally to warranty for clients a calmer service.
Public officer should be prepared to treat aggressive situations, they should take courses.
Once the incident happened it is important that it have consequences. The aggressor should take the responsibility, but it should be secure to public officer that after processing what happened they can follow to work without any fear or stress. For this it should be secured by the office for the officer and its colleges to process the events, the trauma alone or in group.
The Local and Regional Monitoring Institute hired by Association of Hungarian Local Governments in the framework of a Norwegian cooperation program made a survey on the topic of third party violence. After data processing a study titled “Report on violence and threat from clients in local government’s offices” was delivered by István Benedek, István Gazsó, Róbert Kovács and Anikó Sükösd. You reach it http://www.localmonitoring.eu/en/index.php [English version]


 


2015. május 3., vasárnap

Polgármesteri hivatalok - erőszakos ügyfelek II. / Violence in mayors office Part II.

ELŐZMÉNY: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/04/eroszakos-ugyfelek-az-onkormanyzati.html

Gerjesztő tényezők

A hivatali erőszakos esetek nem két (vagy több) magánszemély konfliktusa egymással, hanem a hivatal és képviselőjének a konfliktusa magánszemélyekkel. Ez nem szójáték, az elkövető megsérti a hivatalt is, de a hivatal is viseli a felelősség egy részét az eset miatt. Itt ugyanis olyan gerjesztő tényezőket is figyelembe kell venni, mint a hivatali térszervezés sajátosságai, például a zsúfoltság, az ügyfél váró szervezése és idő, az ügyfél és az ügyintéző elszeparáltsága, az ügyfél kényelme, vagy akár a hőmérséklet. Az ügyfél helyzetéből adódóan érezheti magát tehetetlennek vagy akár frusztráltnak, amit fokozhat, ha anyagi megélhetését vagy gyermekét érintő ügyekben vár segítséget a hivataltól. Ezek meglehetősen egyenlőtlen élethelyzetek, amelyben az ügyfél eleve nagyon kiszolgáltatott. A lassú, többlépcsős, bonyolult ügymenet türelmetlenné; idegessé teheti a várakozókat, ráadásul megélhetésükért, gyermekükért küzdve, éppen könnyen elveszthető munkahelyüket, kockáztatják, munkájuktól maradnak távol. Gyakran már a várakozástól feszült hangulatban jutnak el a hivatal dolgozójával való párbeszédig; aki, mint a merev és bürokratikus hatalom képviselője lép be a személyközi kapcsolatban. Emellett a hivatali dolgozók terheltsége és az erőszakos incidensektől való félelme miatt, ők maguk is távolságtartóbban, olykor türelmetlenebbül viszonyulnak az ügyfelekhez.

A Helyi Obszervatórium a TÖOSZ megbízásából, 2013-ban kérdőíves kutatást végzett a harmadik oldali erőszak jelenségéről. A kérdőívek feldolgozása után a Helyi Obszervatórium tanulmány készített a kutatás eredményeiről: Benedek István, Gazsó István, Kovács Róbert, Sükösd Anikó: Kutatási jelentés az önkormányzati hivatalokat az ügyfelek oldaláról érő erőszakról, fenyegetésekről.
FOLYTATÁS: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/megoldas-es-eszkozok-hivatali.html

A tanulmány a következő linken érhető el: http://www.localmonitoring.eu/Eroszak_1


 
ENGLISH VERSION:

PREVIOUS COMMENT ON THIS TOPIC: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/04/eroszakos-ugyfelek-az-onkormanyzati.html

Factors generating violence

The violent acts in mayor’s office are not purely the conflict of two private persons but the conflict of the person representing the office and a private person. This is not a game with words, but the fact that the office is offended by the act, and also take part of the responsibility for the act. While it organize the space of bureau, it is responsible for overcrowded spaces, for organizing the waiting room, and time, the separation of client and public officer, the comfort of the client or even the temperature. In these circumstances that the client can have the filling of helpless, and even can be frustrated, which discomfort can increase while trying to solve problems related earnings to live or problems related to his children. These are especially unequal situations where the client is helpless from the outset. Even worst while among these condition the client has to solve its problem confronting bureaucratic procedure of several steps. They become nervous because fighting for their earning or children they risk their job, by staying for longer out of their workplace. In many cases clients enter in a conversation, get into the interpersonal relationship with the public officer representing a rigid and bureaucratic power among these tensions. In the same time public officers themselves are overcharged and they fear violent incident with clients. For these they will keep distance from the client and its problem and will be, they also impatient.


The Local and Regional Monitoring Institute hired by Association of Hungarian Local Governments in the framework of a Norwegian cooperation program made a survey on the topic of third party violence. After data processing a study titled “Report on violence and threat from clients in local government’s offices” was delivered by István Benedek, István Gazsó, Róbert Kovács and Anikó Sükösd. You reach it at http://www.localmonitoring.eu/en/index.php [English version]
NEXT ON THE SAME TOPIC: http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/megoldas-es-eszkozok-hivatali.html
 

 

2015. április 20., hétfő

Erőszakos ügyfelek az önkormányzati hivatalokban: tényleg ez a legfontosabb gond? / Aggressive clients in municipal offices: is that really the most important problem?SEE English version below

Az erőszakos ügyfelek komoly veszélyt jelentenek mind a hivatal működésére nézve, mind pedig a hivatali dolgozókra. Később beszélünk a hivatal és a dolgozók felelősségéről is.
Maga az erőszakos viselkedés nagyon széles spektrumon mozoghat a szóbeli, telefonos fenyegetéstől a fizikai erőszakig. Az elkövetés maga lehet csoportos vagy egyéni. A közös bennük, hogy a hivatal dolgozója az ügyfél magatartását agresszív fellépésként értelmezi. Ezt nevezzük „harmadik oldali erőszaknak”, mert nem a hivatalnok, és nem is a hivatali vezetők viselkednek nem oda illő módon.

A téma azért fontos, mivel egyrészt a problémás esetek nagyon gyakoriak, egyetlen év alatt az önkormányzatok közel mindegyikében előfordult valamilyen incidens. Másrészt, mert az esetek súlyossága is figyelemre méltó: az esetek mintegy fele tartalmazott valamiféle fenyegetést, vagyis a legenyhébb fokozatnál erősebb megnyilvánulást jelentett. Harmadrészről pedig azért, mert a fenyegetettség mértéke időben, az elmúlt egy év vonatkozásában (2012 és 2013 között) növekedett.
Az önkormányzati hivatalokban előforduló erőszakos esetek térben (az egyes térségekben), az önkormányzatok jellege, és az érintett szakterületek szerint különbözhet. A legmagasabb fenyegetettség az ország legszegényebb (észak–észak-keleti) és a leggazdagabb (Közép-Magyarország) régióiban tapasztalható. A legtöbb incidens a köztisztviselőket és az önkormányzat felső vezetését érinti. Előbbi csoportnak azonban inkább a súlyosabb agresszióval kell szembenéznie. Az önkormányzati szakterületek közül pedig a leginkább a szociális, az adóügy és az építésügy veszélyeztetett.
A jelenség gyakoriságán, erőszakos és erősödő voltán túl tovább rontja a dolgozók hangulatát, munkakörülményeikkel való elégedettségét az is, hogy a hivatal egyáltalán nem vagy csak ritkán reagál az esetekre akár érzéketlenségre, magas nem ismert esetek száma. Ha a hivatal nem jár el hatékonyan az erőszakos ügyféllel szemben, ha következmények nélkül maradnak esetek az súlyos hatással vannak a dolgozók hangulatára, lelkiállapotára, munkakörülményeire. 
A Helyi Obszervatórium a TÖOSZ megbízásából egy norvég program keretében, 2013-ban kérdőíves kutatást végzett a harmadik oldali erőszak jelenségéről. A kérdőívek feldolgozása után a Helyi Obszervatórium tanulmány készített a kutatás eredményeiről: Benedek István, Gazsó István, Kovács Róbert, Sükösd Anikó: Kutatási jelentés az önkormányzati hivatalokat az ügyfelek oldaláról érő erőszakról, fenyegetésekről. A tanulmány a következő linken érhető el: http://www.localmonitoring.eu/Eroszak_1

ENGLISH

Aggressive clients in municipal offices: is that really the most important problem?
The aggressive client represent a serious danger to the order of the office, but also to employees in the office. Later on we will talk about the responsibility of the office and employees.
The aggressive act be understood from oral, by phone to physical one. It can realized individually or in group. The common element is that the employee of the office take it as an aggressive act. This is called “third party violence”, while is not the employee neither the officers who act in an inadequate form.
This problem is relevant because first of all it’s very frequent: in one year practically there is a case of violent client in every mayor office, secondly because the act are typically serious: about a half threat, and thirdly because their number increase in the time.
The acts in the offices can be different in the space, by the type of the municipality and by the specialty of the officer (the area of work). The higher threat is experienced in the poorer and the richest part of the country. Most of act are committed against public officer and leaders of the municipalities (decision makers). The first generally has confront the more violent cases. By the area of work those specialized in social affairs, tax and building authority are more exposed.
It take even worst the problem, and the comfort at the work place the fact that the office itself do not react in an adequate form, it is not too sensitive. The number of unknown cases is very high. If the office is not able to take effective measures against the violent clients, if the aggressive act stay without consequences it will affect gravely to the mood of employees, their spirit, finally their working conditions.
The Local and Regional Monitoring Institute hired by Association of Hungarian Local Governments in the framework of a Norwegian cooperation program made a survey on the topic of third party violence. After data processing a study titled “Report on violence and threat from clients in local government’s offices” was delivered by István Benedek, István Gazsó, Róbert Kovács and Anikó Sükösd. You reach it at http://www.localmonitoring.eu/Eroszak_1 [Hungarian version]

NEST COMMENT ON THE SAME TOPIC:
1st http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/polgarmesteri-hivatalok-eroszakos.html
2nd http://robertkovacs.blogspot.hu/2015/05/megoldas-es-eszkozok-hivatali.html